MATERIAL curs 2021-22 EDUCACIÓ INFANTIL

53€EDUCACIÓ PRIMÀRIA

38€El pagament s’ha de fer a un caixer de LA CAIXA

Es pot emprar una targeta de qualsevol entitat bancària.

S'ha d' ESCANEJAR el següent CODI DE BARRES.

En el concepte heu de posar el NOM, LLINATGES I CURS DE L'ALUNE/A.


 
PASSES A SEGUIR EN EL CAIXER:

1.Pagos,impuestos,devoluciones.

2. TECLEE su número personal.

3.OPERAR con código de barras.

4.ESCANEAR el código de barras en el lector del cajero.

5.IMPORTE: poner la CUOTA correspondiente.

6.REMITENTE:  nombre y apellidos del alumno/a