GestibPER A QUÈ SERVEIX EL GESTIB


El programa Gestib 2.0 és l'eina de la Conselleria d'Educació i Universitat 

per a la gestió de tots els centres docents. 

Aquest programari permet als pares/mares/tutors:

- Veure els bulletins de notes de cada trimestre. 
- Justificar les faltes d'assistència.
- Tenir contacte amb els mestres del seu fill.
- Consultar informació general del centre.

COM ACCEDIR AL GESTIB?

Per poder accedir al Gestib 2.0 es necessita un USUARI i CONTRASENYA.
S'hi accedeix des de la URL següent: https://www3.caib.es/xestib/ 
o es pot descarregar l'aplicació "Gestib"a PLAY STORE.
L.accés es farà a través de la pestanya Alumnat/Familia.INSTRUCCIONS PER DONAR-SE D'ALTA AL GESTIB

1.USUARIS NOUS

Les famílies que no han tingut mai cap usuari de Gestib, han de contactar amb la secretaria del centre i emplenar el formulari de sol·licitud de compte d'usuari  que allà se'ls proporcionarà. 


Han de comprovar que totes les dades que té el centre són correctes i retornar-lo a l'escola, degudament signat. En breu temps, rebran un SMS al mòbil  on s'indicarà l'usuari que se'ls ha creat i un enllaç des del qual poden sol·licitar la nova contrasenya.


2. REINICI O CANVI DE CONTRASENYA

Les famílies que tenen la contrasenya caducada, l'han oblidat o la tenen bloquejada han de fer servir l'opció "He oblidat la clau" que hi ha a la mateixa pantalla d'accés del Gestib.

Tot seguit s'obrirà una pantalla on l'interessat  haurà de completar amb una sèrie de dades personals per poder confirmar que és un usuari de l'aplicació. Una vegada omplert s'ha de pitjar els botons "No soc un robot" i "Envia sol·licitud".
Si les dades  no coincideixen amb  les enregistrades pel sistema no els permetrà  continuar.L'interessat rebrà un missatge via SMSuna nova contrasenya al telèfon mòbil que hagi indicat a la pantalla anterior. La nova contrasenya que rebrà és provisional, per raons de seguretat, i s'ha de canviar abans de 24 hores.

El període de vigència de la contrasenya és d'un any a comptar a partir del dia en que es genera la nova.