Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan de govern en el qual estan representats i participen els diferents membres de la Comunitat Educativa.

* El Director del centre que actua com a president.

* El Cap d’Estudis.

* Cinc mestres elegits pel Claustre.

* Cinc pares/mares d’alumnes (quatre elegits i un representant

de l’APIMA)

* Un representant del personal de serveis.

* Un regidor o representant de l’Ajuntament.

* El Secretari del Centre amb veu però sense vot.

Aquesta és la composició del Consell Escolar del nostre centre:

Directora: Lídia Rosselló Gual  
Cap d'estudis: Yolanda Maños Muñoz 
Secretària: Marta Cardona Mercadal

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT
Laura Carreras Capó
Erika Vañó Ferrer
Macarena Ramos Pons
Càrol Pons Conill
Xisca Bauzà

REPRESENTANTS DELS PARES I MARES
Amalia Quintanilla Zamora
Catalina Florit Calafell
Ignasi Sintes Pascual
Noelia Guillén Pons
Xesca Florit Sans, Representant APIMA

REPRESENTANT DE L'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Núria Hernández Pons

REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT
Antoni Carrillos