Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan de govern en el qual estan representats i hi participen els diferents membres de la Comunitat Educativa.

* La Directora del centre que actua com a president.

* El Cap d’Estudis.

* Cinc mestres elegits pel Claustre.

* Cinc pares/mares d’alumnes (quatre elegits i un representant

de l’APIMA)

* Un representant del personal de serveis.

* Un regidor o representant de l’Ajuntament.

* La Secretària del Centre amb veu però sense vot.

Aquesta és la composició del Consell Escolar del nostre centre pel curs 2021-22:

Directora: Lídia Rosselló 
Cap d'estudis: Josep Huguet
Secretària: Marta Cardona Mercadal

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT
Laura Carreras Capó
Ana Orfila
Montse Morlà
Julià Hernández


REPRESENTANTS DELS PARES I MARES
Amalia Quintanilla Zamora
Catalina Florit Calafell
Juana Maria Pons
Jordi Mir Gomis
Xesca Florit Sans (representant APIMA)

REPRESENTANT DE L'ADMINISTRACIÓ I SERVEISREPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT
Antoni Carrillos