Ajudes menjador

PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA 

AJUDES MENJADOR 

SITUACIONS SOBREVINGUDES COVID-19

Us informam que dissabte 13 de març, va sortir publicada al BOIB, la Resolució de la convocatòria d'ajuts de menjador de 2021 per finançar part del cost del servei de menjador escolar  als alumnes amb necessitats econòmiques i socials sobrevingudes per motiu de la COVID 19.

BOIB núm.35. 13 de març de 2021 :

 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  DEL 15 AL 23 DE MARÇ (AMBDOS INCLOSOS)

 • REQUISITS:
a) Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre
privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a
educació secundària durant el curs escolar 2020-2021.

b) Estar escolaritzat en un centre del primer cicle d’educació infantil que formi
part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària
que hagi signat el conveni pertinent.

c) No haver estat beneficiari en la convocatòria anterior.

d) Complir algun dels supòsits següents quant als ingressos de la unitat familiar:
 • Ser beneficiari de la prestació laboral extraordinària per cessament de
    l’activitat laboral dels treballadors autònoms.
 • Percebre una prestació per expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).   
 • Percebre una prestació extraordinària per a fixos discontinus per finalització de campanya.
 • Ser beneficiari del subsidi de desocupació (atur)
 • Ser beneficiari de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la valoració.
 • Percebre una quantia igual o inferior al salari mínim interprofessional-
 • No tenir cap tipus de prestació.

MODEL DE SOL.LICITUD PER AQUESTA CONVOCATÒRIA:
PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA 
AJUTS MENJADOR 20-21
 • Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 29 de setembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris de les Illes Balears durant el curs escolar 2020-2021.  BOIB  Núm.172 -(6-10-20)

 • Model de sol.licitud per aquesta convocatòria:


Autoritzada la despesa de set milions per a beques menjador

\ Les famílies en situació d’ERTO, desocupació o renda mínima podran accedir als ajuts

\ Es dobla la dotació de les beques menjador per atendre situacions derivades de la pandèmia

 Avui el Consell de Govern ha aprovat la despesa de set milions d’euros per a la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador escolar per als alumnes escolaritzats als centres docents no universitaris durant el curs 2020-2021.

Les beques menjador són ajuts als alumnes que per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars desfavorables o bé per dificultats de desplaçament al centre escolar tenen més dificultats per fer-se càrrec del pagament d’aquest servei.

La necessitat de garantir el servei de menjador durant el curs escolar i ampliar les beques per arribar al màxim d’alumnes vulnerables ha estat una prioritat per al Govern de les Illes Balears en un moment complicat com el que s’està vivint a causa de la pandèmia. Ja durant el confinament es varen mantenir els ajuts a les famílies beneficiàries mitjançant targetes de prepagament per una inversió total de 2.150.370 € des del 16 de març fins al 14 de juny de 2019.

Però també es varen indemnitzar les empreses que s’encarreguen del servei de menjador, davant la suspensió de les seves activitats amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma, amb una inversió de 600.000 €.

Ara ja és a punt d’obrir-se el procés per sol·licitar una beca menjador per al curs 2020-2021. Enguany s’ha tingut molt en compte l’especial situació socioeconòmica que moltes famílies viuran a les Balears. Per això, s’ha doblat la dotació de les beques fins als set milions d’euros (el curs passat fou de 3,5 milions).


D’altra banda, enguany es fa necessari incorporar criteris que prevegin la situació de les famílies en el moment de la convocatòria i, per tant, es proposa un barem que pugui donar resposta a les situacions de vulnerabilitat de manera fiable.

Així doncs, mentre en les convocatòries passades es tenia en compte la renda de l’any anterior al de la sol·licitud de la beca, enguany es pot optar per aquesta via o per una de nova que és la d’acreditar que es té una situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, atès que hi haurà famílies que tenen una renda de 2019 que no seria beneficiària d’ajuts però que amb motiu de la pandèmia són beneficiaris de la prestació extraordinària per a autònoms per la COVID-19 o es tracta d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19.

A més, el curs 2020-2021 els centres disposaran de 190 monitors de menjador addicionals per complir les mesures de seguretat, la qual cosa suposarà una inversió de més d’un milió d’euros.


NOVETATS PRINCIPALS

Els ajuts, com és habitual, distingeixen entre beneficiaris directes (alumnes en acolliment, família víctima de violència de gènere i alumnes refugiats) i els beneficiaris per barem, que han de complir un dels dos requisits següents:

aTenir una renda total familiar no superior al que determina la taula calculada a partir de l’IPREM. A tall d’exemple, la renda més baixa és la que correspondria a una família monoparental amb un sol fill   amb una renda de 12.837,24 €, i la renda més alta, 28.636,92 €, que correspondria a tres adults i tres infants menors de catorze anys.

b.  Acreditar que es té una situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud :

 • En el cas d’autònoms, beneficiaris de la prestació extraordinària per a autònoms per la COVID-19.
 • Unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19.


Per atorgar la puntuació segons el barem s’han de tenir en compte les condicions socioeconòmiques, les circumstàncies familiars i les condicions sociofamiliars desfavorables.

En el cas de les condicions socioeconòmiques, la puntuació pot anar des del màxim de 20 punts quan la totalitat d’ingressos de la família durant el 2019 dividit entre tots els integrants sigui de 4.937,40 €, als 0 punts quan aquesta quantitat és de més de 9.874,80 €.

Les circumstàncies familiars tenen en compte els infants acollits (1 punt), cada persona de la unitat familiar amb discapacitat de més d’un 33 % (2 punts), les famílies nombroses generals (1 punt), les famílies nombroses especials (2 punts) i les famílies monoparentals (2 punts).

Les condicions sociofamiliars desfavorables han d’estar valorades pel consell escolar del centre: desatenció o maltractament (màxim 1 punt), risc (màxim 1 punt), dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o els tutors (màxim 2 punts), beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud (5 punts) i situació laboral transitòria.

La situació laboral transitòria es reconeix amb les puntuacions següents:

Nombre de menors a càrrec (menys de 14 anys)

Prestació extraordinària menys 3 mesos

Prestació extraordinària més 3 mesos

1

5 punts

10 punts

2

7 punts

12 punts

3+

9 punts

 1. 1 punts


La quantia dels ajuts s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i s’ha de tenir en compte que en cap cas la quantia de l’ajut no pot ser superior al cost del servei de menjador:

a.  Beneficiaris directes:

 • 80 % del cost mitjà del menjador (880 €)

      

b.  Per motius socioeconòmics:

 • 20 punts o més: 80 % del cost mitjà del menjador (880 €)
 • De 15 a 19 punts: 70 % del cost mitjà del menjador (770 €)
 • De 10 a 14 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 €)
 • De 5 a 9 punts: 25% del cost mitjà del menjador (275 €)

    

  c. Per motius de desplaçament:

 • De 10 a 18 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 €)
 • De 5 a 10 punts: 25 % del cost mitjà del menjador (275 €)


En cas que per circumstàncies sobrevingudes se suspenguin les classes i el servei de menjador, el centre ha de transferir la quantia diària pertinent dels dies de suspensió del servei al compte bancari facilitat per la família.

Els alumnes d’incorporació tardana han de percebre una quantitat proporcional al període en què hauran estat matriculats.